logo

mobile header

איכות המים

התאגיד אחראי על תחום המים בישוב כוכב יאיר-צור יגאל. במסגרת זו עליו לבצע בדיקות לגבי איכות המים במועדים שנקבעו על ידי משרד הבריאות. מקורות אספקת המים הנם חברת המים הלאומית מקורות (בכוכב יאיר) ומים המופקים על ידי בארות שבאחריות קיבוץ איל (צור יגאל).

הבדיקות נעשות במסגרת חוקית הקרויה "תקנות בריאות העם", שמטרתה להבטיח שמי הברז יהיו בטוחים וראויים לשתייה, באמצעות תקן. בין היתר נקבע אופן דגימת המים, מיקומו ותדירות הדגימה. כך נקבעו למעלה מ- 75 פרמטרים (ביולוגיים וכימיים) הבוחנים את איכות המים, כל זאת על מנת להבטיח שהמים שמסופקים על ידי התאגיד הם מים איכותיים ומתאימים לשתייה.

למידע נוסף:

להלן בדיקות איכות המים האחרונות שבוצעו על ידי התאגיד:

דו"חות איכות מים לשנת 2020

דו"חות איכות מים לשנת 2019


דו"חות איכות מים לשנת 2018

דו"חות איכות מים לשנת 2017

דו"חות איכות מים לשנת 2016

דו"חות איכות מים לשנת 2015

דו"חות איכות מים לשנת 2014

דו"חות איכות מים לשנת 2013

דוחות איכות מים לשנת 2012

דו"חות איכות מים לשנת 2011

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]