logo

mobile header

מכרז פומבי מס' 02/2021 - מתן שירותי ניטור שפכי תעשייה

תאגיד המים והביוב פלגי השרון מזמין בזה הצעות למתן שירותי ניטור שפכי תעשייה שבאחריות התאגיד. התאגיד מנטר שפכי תעשייה בהתאם לתקנות שפכי התעשייה שמספרם 7387 החל משנת 2012 ומבצעת דיגומים בצורה סדירה על בתי עסק ומפעלים. הדיגומים מבוצעים בהתאם לתכנית דיגום דו שנתית אשר בהתאם לכללים מאושרת לביצוע על ידי הרשויות השונות על פי התקנות.


העבודה כוללת

מכרז זה הינו למתן שירותים כוללים מקצועיים וטכניים לניטור שפכי תעשיה הכוללים:

 1. הכנת תכנית דיגום שנתית - בהתאם לדרישות החוק במהלך ההתקשרות.
 2. הנחיות לביצוע דיגומים על ידי דוגמים מורשים לסוגי הדיגום הנדרשים על ידי התאגיד
 3. ניהול ופיקוח על עבודת המעבדה.
 4. חישובי אגרות לצורך הוצאת חיובים לתשלום.
 5. ניהול תהליכי הגבייה והאכיפה.
 6. מענה לפניות משפטיות.
 7. שירות לקוחות.
 8. מערכת ניהול.
 9. דיווחים וחוו"ד מקצועית.
  הכל כמפורט במסמכי המכרז.

הגשת ההצעה

רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים הבאים:
 1. אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל). הצעה שלא תוגש כאמור - תיפסל.
 2. המציע סיפק בין השנים 2018 ועד למועד סגירת מכרז זה, שירותי ניטור שפכי תעשיה הכוללים: ניהול מלא של תכנית דיגום שפכי תעשייה (לרבות דיגום עצמי של שפכי תעשיה בתאגיד מים וביוב, איסוף הדיגום והובלת הדיגום בתנאים הנדרשים על פי דין למעבדות), בשני תאגידי מים וביוב, אשר באחד מהתאגידים לפחות, תכנית הדיגום שלו כוללת לפחות 40 מפעלים ו/או בתי עסק למשך שנה לכל הפחות, לרבות הליכי אישור תכנית דיגום. מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד משפטי המגיש את הצעה ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.
 3. המציא לחברה ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן כנספח ו' למסמכי המכרז, ע"ס 10,000 ₪ (במילים: עשרת אלפים שקלים חדשים ), שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת ועל שם המשתתף.
 4. לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי או עבירה פלילית לפי סעיפים 290-297 (עבירות שוחד) לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין"), או לפי סעיפים 383-393 לחוק העונשין (עבירות גניבה), או לפי סעיפים 414 עד 438 לחוק העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק) ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001.

 

הנחיות ולוח זמנים:

 1. ישיבת הבהרות וסיור קבלנים יתקיימו 27/06/2021 במשרדי ההנהלה, רחוב התע"ש 22 כפר סבא בשעה 13:30. ההשתתפות בישיבת ההבהרות – חובה.
 2. ההצעות בצרוף כל מסמכי המכרז, הערבות וכל האישורים הנדרשים בתנאי המכרז יוגשו בתוך מעטפה רשמית של ועדת המכרזים במסירה אישית בלבד ע"י הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים אשר במשרדי התאגיד ברחוב התע"ש 22 כפר סבא , לא יאוחר מ – 04/07/2021 בשעה 12.00.
 3. למסמכי המכרז יש לצרף ערבות מכרז אוטונומית. נוסח הערבות המצורף הינו נוסח מחייב. תוקף הערבות יהא עד ליום 04/10/2021 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.
 4. ניתן לקבל מסמכי המכרז במשרד התאגיד ברח' התע"ש 22 כפר סבא החל מיום שלישי 20/06/2021 בין השעות 9:00-14:00.
 5. שאלות הבהרה יש לשלוח למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עד לתאריך 30/06/2021 בשעה 12:00.
 6. לשאלות ופרטים יש לפנות למשרדי החברה -09-7655521 או 09-7655527.

  מנכ"ל התאגיד
  אלעד תמרי
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]