logo

mobile header

מכרז פומבי מס' 01/2021 - ביצוע הדברות וריסוסים במערכת הולכת שפכים ובמתקני תאגיד פלגי שרון

תאגיד המים והביוב פלגי השרון מזמין בזה הצעות לביצוע עבודות ריסוס והדברה של מכרסמים, חרקים ועשבייה בתחנות השאיבה לביוב ובתשתית הולכת השפכים של התאגיד.


העבודה כוללת

המציע שיזכה יבצע עבודות משלושה סוגים עבור התאגיד: (להלן:"העבודות").

 1. עבודת הדברת מזיקים ומכרסמים ובכלל זה: תיקנים, נמלים, זבובים יתושים, חולדות.
 2. עבודות הדברת עשבים בתחנות שאיבה ומחוצה להן.
 3. ניטור ובקרה של פעילות מכרסמים בתשתית הביוב הציבורית
  הכל כמפורט במסמכי המכרז.

הגשת ההצעה

רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים הבאים:
 1. אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל). הצעה שלא תוגש כאמור - תיפסל.
 2. הינו בעל אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 3. הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות בביצוע בין השנים 2015 עד 2020 (כולל) עבודות הדברה בתחנות השאיבה לביוב וברשת הולכת השפכים עבור לפחות תאגיד מים וביוב אחד ו/או רשות מקומית אחת . מובהר כי ההתקשרות הינה של המציע עצמו
 4. הינו מדביר מוסמך בעל רישיון בתוקף מטעם הרשות להגנת הסביבה.
 5. הינו בעל רישיון עסק בתוקף.
 6. הינו בעל היתר רעלים כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג -1993, ורישיון הדברה בתוקף.
 7. לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה מסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה שיש עמה קלון.
 8. לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.

 

הנחיות ולוח זמנים:

 1. ישיבת הבהרות וסיור קבלנים יתקיימו 20/6/2021 במשרדי ההנהלה, רחוב התע"ש 22 כפר סבא בשעה 13:30. ההשתתפות בישיבת ההבהרות – חובה.
 2. שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ה- 29.6 בשעה 15:00.
 3. ההצעות בצרוף כל מסמכי המכרז, הערבות וכל האישורים הנדרשים בתנאי המכרז יוגשו בתוך מעטפה רשמית של ועדת המכרזים במסירה אישית בלבד ע"י הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים אשר במשרדי התאגיד ברחוב התע"ש 22 כפר סבא , לא יאוחר מ –4/7/2021 בשעה 12.00.
 4. למסמכי המכרז יש לצרף ערבות מכרז אוטונומית. נוסח הערבות המצורף הינו נוסח מחייב. תוקף הערבות יהא עד ליום 4/10/2021 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.
 5. ניתן לקבל מסמכי המכרז במשרד התאגיד ברח' התע"ש 22 כפר סבא החל מיום שלישי 16/6/2021 בין השעות 9:00-14:00.

 

לשאלות ופרטים יש לפנות בפקס בלבד למשרדי החברה -09-7655529.

מנכ"ל התאגיד
אלעד תמרי

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]