logo

mobile header

מכרז כוח אדם מס' 04/2021: חשמלאי ראשי למכון טיהור שפכים

תאגידי המים והביוב פלגי שרון ומי הוד השרון מזמינים בזאת הגשת מועמדויות לתפקיד: חשמלאי ראשי למכון טיהור שפכים- מכרז כוח אדם מס' 04/2021

כללי

מכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון (להלן: המכון), הינו מתקן הנדסי גדול המטפל בשפכי כפר סבא והוד השרון. במכון קיימים עשרות מתקנים הנדסיים ובהם ציוד רב הכולל משאבות, מפוחים, בקרים, מערכות ניטור, מכונות להסמכה ולסחיטת בוצה ועוד. המכון פועל באופן רציף לאורך כל ימות השנה ולפיכך תפעולו של המכון מתבצע בו במשמרות.
כל הציוד במט"ש פועל על חשמל ובאמצעות בקרים ונידרש לתחזקם באופן קבוע על מנת לשמרו כך שיפעל בצורה תקינה. נדרש חשמלאי ראשי (להלן: חשמלאי ראשי). המועמד שיזכה יועסק במשרה מלאה ויהיה כפוף למנהל מכון הטיהור.

 

שעות העבודה

עבודת המפעיל הינה בשעות היום ובנוסף קריאות חירום ככל שידרשו לרבות שבתות וחגים.

 

מהות התפקיד

 • טיפול בתקלות חשמל בציוד אלקטרו מכאני כגון משאבות, ציוד סובב, מפוחים, ועוד.
 • טיפול בלוחות בקרה וארונות חשמל של מערכות ומיתקנים כגון: מסננים ומפרידי מוצקים, מערכות חיטוי.
 • טיפול במערכות תקשורת למערכת הבקרה של מכון הטיהור.טיפול בתקלות חשמל.
 • התקנת לוחות חשמל ושיפורים ככל שיידרש.
 • טפול בתקלות חירום ככל שיידרש
 • תחזוקת שבר –חשמלאי ראשי ידאג לטפל בכל תקלת חשמל ובכל עת. תקלות משביתות נידרש לתת מענה בכל שעה ולפיכך יהיה החשמלאי זמין.
 • מעקב תקלות- חשמלאי ראשי יעקב אחר תקלות ויתעד אותן. כמו כן יהיה במעקב רציף מול ספקים וקבלנים להסדרת התקלות.
 • הפקת דוחות – דו"ח חודשי של טיפול מונע בציוד וסטאטוס ביצוע, דוח אחזקה שנתי על פי נהלי הסמכת ISO.


רשאים להגיש מועמדותם בעלי הכישורים הבאים:

 • בעלי ניסיון ורקע טכני בתחזוקת מערכות חשמל ולוחות חשמל לרבות משאבות וציוד סובב במשך 3 שנים לפחות ברציפות.
 • בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות 63 אמפר
 • הנדסאי חשמל.

 

כישורים נוספים להם יינתן יתרון למועמד

 • רשיון 630*3 אמפר - יתרון
 • ידע בהפעלת מחשב , יכולת הפעלת בקרים למערכות אלקטרו מכאניות.
 • יכולת בסיסית לניתוח והפקת דוחות.
 • עבודה כחשמלאי במכון טיהור שפכים
 • יכולת עבודה בלחץ, יוזמה, גישת שירות גבוהה, עבודה בצוות.
 • מגורים באזור המרכז
 • יחסי אנוש מעולים.


דגשים נוספים:

 • ועדת האיתור של התאגיד שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לה המתאימים ביותר, על פי המסמכים שיוגשו לה.
 • תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.
 • מובהר בזאת כי התאגיד רשאי שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.
 • מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.
 • כרגע במשרה זו מועסק עובד היוצא לגמלאות, עמו תידרש חפיפה.


הגשת מועמדות

הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, יש להעביר עד ליום 22/07/2021 בשעה 14:00 למייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. בציון "מועמדות למשרת מפעיל ראשי במכון טיהור שפכים".
פניות שיגיעו שלא באופן הנ"ל ושלא עד המועד הנ"ל לא יובאו לדיון.

אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]