logo

mobile header

ניהול הגבייה

שירותי הפקת החשבון לתשלום וגבייתו נעשים עבורנו על ידי מפעל המים כפר סבא שאחראי על תחום המים בעיר כפר סבא, וזאת על מנת למנוע סרבול וכפל חשבונות לתשלום.

 

בכוכב יאיר-צור יגאל מלוא החשבון מועבר לתאגיד פלגי שרון, ואילו בכפר סבא מועבר לתאגיד חלק הביוב בתעריף בעוד שחלק המים נשאר עבור מפעל המים כפר סבא.

 

יודגש כי כל התעריפים נקבעים לתאגיד ללא יכולת השפעה מצידו, על פי חוק על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב.

 

בכפר-סבא הונהג הסדר ייחודי המאפשר מתן תעריף אחיד למים וביוב לפי הרמה הארצית, למרות שהתשלום מתחלק בין שני גופים.