logo

mobile header

טופס 4

הגשת טופס 4 כתנאי לחיוב לפי תעריף למגורים

תושבים יקרים, לפי סעיף 157א' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ח-1965, "הגבלת הספקת חשמל, מים וטלפון" - ספק מים לא יספק מים לבניין, שלא לצורך בניה, אלא לאחר שהמבקש המציא לו אישור מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה.

  • לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א-1981, אישור להספקת מים לנכס יהיה לפי טופס 4.
  • צרכן בנכס המשמש למגורים, אשר אינו מחויב לפי תעריף למגורים ומעוניין בשינוי התעריף, מתבקש להמציא לתאגיד אישור לטופס 4 שניתן עבור הנכס.
  • כל עוד לא יומצא לתאגיד אישור כאמור, יחויב הנכס לפי תעריף "לצריכה אחרת".
  • ביחד עם אישור זה, על הצרכן לדווח על מס' הנפשות המתגוררות בנכס.