logo

mobile header

חידוש עבודות ביוב במייסדים וארבל

ביום א' 10.05.2020יחדש קבלן התאגיד העבודה באתר.
השלב הראשון יהיה התארגנות ועבודות מקומיות (התאמת שוחות, עיבודים, ניפלים למגרשים).
אנו נוציא הדעות פרניות עפ"י השלב לפני ביצוע סגירות נתיבים/כניסות.