logo

mobile header

אמנת השירות

הצהרת מדיניות איכות משותפת - תאגיד פלגי שרון בע"מ

 

תאגיד פלגי שרון בע"מ הוקם בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב תשס"א 2001. התאגיד נועד לספק לכל הלקוחות שירותי מים וביוב, לפתח את תשתית המים והביוב ולייעל את תפעול משק המים והביוב בעיר.

התאגיד מצהיר בזאת על מחויבותו לעקרונות ניהול איכותי, ניהול הסביבה ומערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה בהתאמה לדרישות התקנים ת"י 9001:2008  ISO ות"י 14001:2004 ISO ות"י 18001 OHSAS.

התאגיד יפעל בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין.

הנהלת התאגיד וצוות העובדים מחויבים לפעול לסיפוק צרכי הלקוחות על ידי מתן שירות איכותי שיתבטא בעמידה יעילה ואפקטיבית ביעדי התאגיד.

התאגיד יפעל לניהול והפעלה מיטביים של מערכות המים והביוב, תוך התייעלות מתמדת – ניהולית וטכנולוגית ומתן שרות איכותי בנושא מים וביוב לתושבי כוכב יאיר צור יגאל ומתן שרות איכותי בנושא ביוב לתושבי כפר סבא .

התאגיד יפעל לשיפור והתייעלות כלכלית במשק המים והביוב, לקידום ולחדשנות בתחומי אספקת המים והביוב ובייזום פרויקטים חדשים.

התאגיד יפעל על פי תכניות מתאר, תוכניות רב שנתיות ותוכניות שנתיות.

התאגיד יפעל לשיפור מתמיד של תהליכי העבודה תוך אימוץ כלים למדידה ובקרה .

התאגיד יחתור להעלאה מתמדת של המקצוענות והמיומנות בקרב העובדים.

התאגיד יעודד חסכון במים, ובמשאבים אחרים, שמירה על מקורות המים, בריאות הציבור וערכי הטבע.

התאגיד יקפיד על בטיחות ובריאות תעסוקתית של העובדים קבלני משנה ולקוחותיו יפעל לזיהוי ולצמצום גורמי סיכון ורמתם, יבצע הערכת סיכונים ויפעל ביישום תכניות העבודה למניעת סיכוני בטיחות ובריאות תעסוקתית. התאגיד יפעל להביא את הסיכונים לרמה קבילה.

התאגיד יקפיד לשמור על בטחון מתקני המים שבתחום אחריותו.

ההנהלה תקבע יעדים בטיחותיים ובריאותיים בתעסוקה ותפעל להשגתם, לשיפורם ולעדכונם מדי תקופה.

הנהלת התאגיד רואה כמטרה למנוע זיהום קרקע מתשתיות התאגיד, למנוע זיהום אוויר (ריח), מטרדי רעש מתשתיות התאגיד בסביבת המגורים, הפחתה ומחזור פסולת, היערכות לטיפול באירועי חירום ובמפגעים סביבתיים.

תאגיד פלגי שרון רואה כמטרה בתחום הסביבתי למנוע זיהום קרקע מתשתיות התאגיד, מניעת זיהום אוויר (ריח), מניעת מטרדי רעש מתשתיות התאגיד בסביבת המגורים, הפחתה ומחזור פסולת, היערכות לטיפול באירועי חירום סביבתיים ובמפגעים סביבתיים.

השמירה על איכות הסביבה היא מעניינו של כל אחד מעובדי התאגיד.

תאגיד פלגי שרון בע"מ יפעל למתן שירותי מים וביוב לתושבי כוכב יאיר צור יגאל ולשירותי ביוב לתושבי כפר סבא בצורה מיטבית ומקצועית, תוך חתירה למצוינות ושיפור מתמיד.
 
אלעד תמרי - מנכ"ל
פלגי שרון - תאגיד מים וביוב בע"מ
אייקון נגישות
אנשים עם צרכים מיוחדים זכאים להתאמת מסמכים למוגבלותם.  
אם אתם מתקשים לקרוא את תכני האתר וזקוקים לסיוע בהנגשתם, ניתן לפנות לרכזת הנגישות
גב' רינת אלוס בטלפון: 09-7655521 או בדוא"ל: [email protected]